Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

THƯƠNG LƯỢNG
HÒA GIẢI
Tổ chức hòa giải

TRỌNG TÀI

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TÒA ÁN